Raşidi Tarikatında Mevsim Zikri

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

 

RAŞiD iN ZiKiR EVRADI ONLINE OKUMAK ICIN - TEXT HALINDE


RAŞiD'iN ZiKiR EVRADI V-PRO13 - SAYISI : V030820181408
Kitabin ismi : RAŞiD'iN ZiKiR EVRADI
Bina Eden : Raşit Tunca ( Kar©glan - Başağaçlı Raşit Tunca)
Sene : 3 AĞUSTOS 2018
Türü : TEXT - YAZI
Version No : PRO13
SAYISI : V030820181408
SINIFI : MEVSiM ZiKRi


ÖNEMLi UYARI : Zikir bir frekansdir, frekans ise elektrik demekdir. ve elektrik de motor larin bazisi, saga dogru döner, bazisi ile sola dogru döner, ve o yüzden ters yöne dönmesi icin, motrorun kutup başlarinin ters takilmasi lazim gelir, o yüzden işde bizim zikrederken kullandigimizi aracimiz olan tesbihin bir yönü vardir, ve sagi ve solu vardir, alt resimdeki gösterildigi üzre. ve saatlerdeki cark sisteminde alt bir carkdan sonra, üst bir cark gelir, alt cark saga dönerken, onun üstündeki sola dogru döner, ve ondan sonrakini saga döndürmek icin, ortadikinin ters dönmesi gerekir, ve bizler mevsim tarikati oldugumuz icin semadaki gezegen carklarani deveran ettiririz, ve o yüzden dünya sagdan sola dönerken, venüs soldan saga döner, yani carkin işlemesi ve bu deveranin dönmesi icin şart olandir, ve bu yeni versiyonumuzda hangi zikirin tesbihde, hangi yönde deveran ettirilcegini bir nebze bildirdik ve bakip ona göre deveran ederek cekiniz. hataen yanliş yapmakda beis yokdur. bir gün iyice ögrenip hatasiz cekesiye gayret ediniz, ve ki görev size verilince hata yapmayasiniz yani.
KISA elektrik Bilgisi : İletken maddelerdeki elektrik akımını oluşturan hareketli yüklü parçacıklara yük taşıyıcıları denir. Elektrik devrelerindeki telleri ve diğer iletkenleri oluşturan metallerde, pozitif yüklü atom çekirdeği sabit bir konumda tutulur ama negatif yüklü elektronlar hareket edebilecek kadar özgürdür. Böylelikle metaller kendi yüklerinin bir konumdan diğer bir konuma taşınmasına izin verirler. Diğer maddelerde, özellikle yarı iletkenlerde, taşınan yükler pozitif ya da negatif yükler olabilir. Hangi maddenin elektrik akımında taşınacağını belirleyen şey kullanılan diğer katkı maddelerdir. Pozitif ve negatif yük taşıyıcıları bazen eş zamanlı olarak da bulunabilir. Bu olay elektrokimyasal pilde gerçekleşebilmektedir.

Pozitif yüklerin akışı aynı elektrik akımını verir. Elektrik akımına zıt yönde hareket eden elektronların akışı gibi aynı etkiye sahiptir. Akım, pozitif ya da negatif yüklerin akışı ile oluşturulabilir. Bundan dolayı akım yönünün neresi olacağına dair kural, yük taşıyıcıların pozitif ve negatif olmasından bağımsızdır. Akımın yönü keyfi olarak tanımlanmıştır ve bu yön pozitif yüklerin hareket yönüyle aynıdır.

Bu kuralın geleneksel bir sonucu vardır. Metal tellerde ve elektrik devrelerindeki diğer kısımlarda yük taşıyıcıları elektronlar olduğu için, bir elektrik devresindeki yük akışı daha önce geleneksel olarak belirlenmiş elektrik akımının yönünün tersidir. Bu yüzden elekrik ilk keşfedildiginde Elektrik akiminin yönü daha sonraki keşfedilen yön ile ZITTIR. o yüzden kuranda nesh ayetleri vardir ve aynen önceki yasayi sonraki yasanin iptal etmesi gibi ve bu günden itibaren zikirimizde ki zikir Yönü, yeni haliyle update edilmişdir ve artik herks bu haliyle ceksin ve ayrica forumumuzdaki "Tesbihde Zikir yönünün Sebebi ve Hikmetleri" adli Konumuza bir göz atip okuyun.

(Resimin üzerine tikla büyük boy gör)
GiRiŞ:
Esteuzubillah. Inne ibadillahissalihiyne ve evliyaullahu, la havfün aleyhim velahüm, yahzenun.
Ya Eyyuheşşeytanirracim ve hizbühü!
Ya Eyyühed deccal ve havaasike!
inneküm leyse bi sultanillehüm. Vela Tağviyennehüm, vela tusallitennehüm, belhüm ibadillahilmuhlasiyn, Ve inneküm ve Hizbeküm illa şeytanirracim.
Fahruc min hazel bedeni, min hazel beyti, min hazeşşehri, min hazel medinati, feinneküm raciym, ve inne aleyküm leanete ila yevmiddin.(3 defa)

HiZBÜL KEBiR
TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : BURADAN iTiBAREN SOLDAN SAĞA
1. Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim (100 Defa)
2. Hasbünallahivenimelvekil (50 Defa)
3.Ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr, ğufrâneke rabbenâ ve ileykel
masîr (1 Defa)
4. Ve mekerû ve mekarallâhu, vallâhu hayrul mâkirîn (50Defa)
Bismillahirrahmanirrahim
Kul eûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ
vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
5. Felak Suresi (17 Defa)
TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iLK 17 Li KADRAN iLE
Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul e'ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs.Min
şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi, Minelcinneti
vennâs.
6.Nas Suresi (17 Defa)
TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iKiNCi 17 Li KADRAN iLE
Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yu-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
7. Ayetel Kürsi (17 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iLK 17 Li KADRAN iLE
8. La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil'Aziym. (17 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iKiNCi 17 Li KADRAN iLE
BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 10 LU KADRANA KADAR GiDiP GELEREK
9. Rabbic’alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab. (10 Defa)
10. Ülaikellezine hüm aleyhim salavatihim yuhafizun. (10 Defa)
11. Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn (10 Defa)
12. Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’lenâ min
emrinâ raşedâ.(10 Defa)

13. Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard, rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ, subhâneke fekınâ azâben nâr (10 Defa)
MANASI: Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler,Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru” derler.
14. Ellezîne yekûlune rabbenâ innenâ âmennâ fagfir lenâ zunûbenâ ve kınâ azâben nâr.Es sâbirîne ves sâdıkîne vel kânitîne vel munfikîne vel mustagfirîne bil eshâr.(10 Defa)
MANASI: (Bunlar), “Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru” diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde (Allah’tan) bağışlanma dileyenlerdir.

Bu ayetten sonra Sabahlari (seher vaktinde zikrediliyorsa) „Hizbül Kebir” veya „Hizbül Kasr” okuyanlar bunun hemen ardina, seherlerde tövbe edenlerden olmak niyeti ile (3 Defa) "Estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh." ve (71 Defa) da “Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh“ okurlar. TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 10 LU KADRANA KADAR GiDiP GELEREK
15. Vallâhu gâlibun alâ emrihî ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemun
(10 Defa)
16. Kâle mûsâ mâ ci’tum bihis sihr, innallâhe se yubtiluhu,
innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn.(10 Defa)
17. Keteballâhu le aglibenne ene ve rusulî, innallâhe kaviyyun azîz. (10 Defa)
18. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azâba. Rabbî eûzübike min hemezâtiş şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun.
(10 Defa)
19. Mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut, ferciıl basara hel terâ min futûr. Summerciıl basara kerreteyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr (10 Defa)
20. Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne (10 Defa)
21. istiaze Duası El Evvel (1 Defa)
TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

istiaze Duası El Evvel Budur

vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafiriyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müşrikiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil münafikiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hasidiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil fasıkıyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hainiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kazibiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müfsidiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müsrifiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil aduvviyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil sahiriyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil neffasatil ukadiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil mücrimiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil zalimiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil vahişiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna ales seyyietil müseyyi iyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel hıyalil küllü mütehayyılliyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alen nazerel hainiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şematatiş şamitiyn,
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil bahilliyn
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil gafelel gafiliyn
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil yüraun
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel acelel küllü muacciliyn
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil tecavezel
mütecaviziyn
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmid deccal ve havaasike ve euzubike en yahdzurun.
vağfu anna vağfirlena
Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şeytanirracim ve
hizbühü ve euzubike en yahdzurun.
Rabbena ve takabbel bi duai,
Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.

22. Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve
şifâen min külli dâin. (33 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
23. istekler Duası (1 Defa)

Es elüke Duası - istekler Duası Budur

Allâhümme innî es’elüke kalben haşıen, hadzıen, zarien, ve aynen
bakiyeten, ve bedenen sahihen, sabiren, ev yakinenen sadigen, bil hakkı
sadien, ve tevbeten nasuhen ve makbuleten, ve lisanen zakiren, ve
hamiden, ve imanen sahihen,ve ilmen nafian ve rızkan helalen tayyiben ve
vesian, ve veleden ve binten salihan ve salihaten ve sahiben müvafigan,
ve sinnen taviylen, fil hayri müşteğılen bil ibadeti haliseten, ve
huligan hasenen, ve amelen salihan mütekabbelen, ve tevbeten mkabuleten,
ve dereceten rafiaten, ve ömreten müminen ve mümineten ve taiaten,

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil
muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya
erhamerrahimiyn.

24. Salavati Kebire (1 Defa)
TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

Salavati Kebire Budur

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed,
Allahumme salli ala seyyidina Ademe,
Allahumme salli ala seyyidina Şid,
Allahumme salli ala seyyidina idris,
Allahumme salli ala seyyidina Nuh,
Allahumme salli ala seyyidina Hud,
Allahumme salli ala seyyidina Zülkarneyn,
Allahumme salli ala seyyidina Lokman,
Allahumme salli ala seyyidina HIZIR,
Allahumme salli ala seyyidina ilyas,
Allahumme salli ala seyyidina Elyesa,
Allahumme salli ala seyyidina HIZKIL,
Allahumme salli ala seyyidina Şa ya,
Allahumme salli ala seyyidina Zülkiful,
Allahumme salli ala seyyidina Eyüb,
Allahumme salli ala seyyidina Üzeyir,
Allahumme salli ala seyyidina Salih,
Allahumme salli ala seyyidina Yunus,
Allahumme salli ala seyyidina Yuşa,
Allahumme salli ala seyyidina ibrahim,
Allahumme salli ala seyyidina ismail,
Allahumme salli ala seyyidina ishak,
Allahumme salli ala seyyidina Lut,
Allahumme salli ala seyyidina Yakub,
Allahumme salli ala seyyidina Yusuf,
Allahumme salli ala seyyidina Bünyamin,
Allahumme salli ala seyyidina Davud,
Allahumme salli ala seyyidina Süleyman,
Allahumme salli ala seyyidina Şuayb,
Allahumme salli ala seyyidina Harun,
Allahumme salli ala seyyidina Musa,
Allahumme salli ala seyyidina irmiya,
Allahumme salli ala seyyidina Zekeriyya,
Allahumme salli ala seyyidina Yahya,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem,
Allahumme salli ala seyyidina isa,
Allahumme salli ala seyyidina 12 Havariyyun,
Allahumme salli ala seyyidina Yemleyha, mekseline, misline, mernuş, debernuş, sazenuş, kefetatayyuş, KITMiR,
Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi ecmaiyn,
Allahumme salli ala seyyidina Mehdiyyil Müntezar ve ala elihim ve sahbihim ecmaiyn,
Allahumme salli ala seyyidina Remzi ve Yalçın Samson
Allahumme salli ala seyyidina Ali Zeynel Abidiyn,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeyneb,
Allahumme salli ala seyyidina imamül Hüseyin,
Allahumme salli ala seyyidina imamül Hasan,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra,
Allahumme salli ala seyyidina imamül Ali,
Allahumme salli ala seyyidina imamül Osman bin Avfan,
Allahumme salli ala seyyidina imamül Ömerul Hattab,
Allahumme salli ala seyyidina imamül Ebubekru SIDDIYG,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Halime-i Sadiye
Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi ve selleme,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeynep,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rukiye,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ümmü Gülsüm,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Safura,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rabia,
Allahumme salli ala seyyidina Daniel,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Daniela,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Asiye,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Maşite
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Belkıs,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Züleyha,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ra'le,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Hacer,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Sare,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Havva
Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin,
Allahumme salli ala seyyidina Cebrail,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Gabriela,
Allahumme salli ala seyyidina Mikail,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Michaela,
Allahumme salli ala seyyidina israfil,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Raffaella,
Allahumme salli ala seyyidina Azaril,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zara,Azra Zaraelle
Allahumme salli ala seyyidina Feryail,
Allahumme salli ala seyyidina Ferruh,

Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş,
Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir,
Allahumme salli ala seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri,
Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim,
Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim,
Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun.
velhamdülillahi Rabbel Alemiyn.

DiKKAT!!!
NOT: Salavati kebiredeki “Safura, Ra'le ve Danielaye,Gabrielaye,Michaelaye,Raffaellaye,Zara,Azra Zaraelle ve Feryail ve Ferruha salavat haftada bir defa Cuma Günlerinde yapilir diger günler onlara okunmaz ve Salavati kasr daki “Feryail” ilede okunmaz.

sadece Cuma Günlerinde de bu alltaki isimlere yukardaki yerlerinde Haftada bir defa salavat okunur

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Safura,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Daniela,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ra'le,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Gabriela,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Michaela,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Raffaella,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zara,Azra Zaraelle
Allahumme salli ala seyyidina Feryail,
Allahumme salli ala seyyidina Ferruh,
sadece Cuma Günlerinde de bu yukardaki isimlere yukardaki yerlerinde Haftada bir defa salavat okunur

25. Salavati Kasr (9 Defa)
TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

Salavati Kasr Budur

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali
Seyyidina Muhammedin
Allahumme salli ala seyyidina Ademe, seyyidina Nuh, seyyidina ibrahim, ismaile, ishak a ve yakube, Davude ve süleymane, Harune ve Musa, Zekeriya ve Yahya,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem, sallu ala seyyidina isa ve Muhammed Mustafa ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn.
Ve sallu ala seyyidina Mehdiyil Müntezar ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn.
Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin,
Allahumme salli ala seyyidina Cebrail, seyyidina Mikail, seyyidina israfil, seyyidina Azaril, seyyidina Feryail,
Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş,
Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir,
Allahumme salli ala seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri,
Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim,
Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim,
Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun.
velhamdülillahi Rabbel Alemiyn


26. Yasin Suresinin tamamı veya sadece 1. Sayfasi (1 Defa)
27. 3 Kulhu 1 Fatiha
28. Kuran-ı Kerimdeki Son 10 Sure (Namaz sureleri Denilen) (Günde 1 er Defa) Extra Not: Ezbere bildigimiz surelerin ve ayetlerin hepsi en az ayda bir yada haftada bir defa hatmedilir ezberden. mesela Pazar günleri.
29. Estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve
etûbü ileyh. (3 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
30. Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh (71 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
31. Elif Ba yani arapca alfabe (9 Defa)
32. Fetih Suresinin Son Ayeti (1 Defa)
33. Alfabe Duası (1 Defa)


Alfabe Duası Budur

Ya Rabbi okuduğum Bu alfebenin harflerini ve fetih
suresinin son ayetinin harflerini çokca çoğaltta onlar ile
şimdiye kadar okuduğum ve bu gün içinde okuyacağım, Bugünün devamında ve devamı olan gecede ve onun devamı olan sabahda okuyacağım Dualarımdaki zikirlerimdeki, surelerimdeki, ayetlerimdeki,
tahmidlerimdeki, temcidlerimdeki, tehlillerimdeki, tekbirlerimdeki,tesbihlerimdeki, takdislerimdeki, salavatlarımdaki, selamlarımdaki,şükürlerimdeki, hamdlarımdaki hatalarımı yanlışlarımı düzelt, gerekli olan eksiklerimi tamamla,yanlış olan fazlalarımı da gider, ve
dogru okunmuşlar silsilesine kat, ve onların faidesinden,
feyizinden, şifasından, hıfzı inayetinden ve ilminden beni eşimi (Karımı veya kocamı) ve çocuklarımı ve gizli kalmış çocuklarımı ve Annelerini ve Mehdi ve Cemaatini ve sevenlerini ve Raşidi Tarikatına şimdiye kadar intisab etmiş olanları ve, şu andan kıyamete kadar intisab edecek olanları da nasiplendir.
Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.


Fetih Suresinin Son Ayeti Budur

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Euzubillahimineşşeytanirracim,
Bismillahirrahmenirrahim,
Muhammedun resûlullâh(resûlullâhi), vellezîne meahû
eşiddâu alâl kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkean
succeden yebtegûne fadzlen minallâhi ve rıdvânen sîmâhum fî
vucûhihim min eseris sucûd(sucûdi), zâlike meseluhum fît
tevrât(tevrâti), ve meseluhum fîl incîl(incîli), ke zer’in ahrace
şat’ehu fe âzerehu festagleza festevâ alâ sûkıhî yu’cibuz zurrâa,
li yagîza bihimul kuffâr(kuffâra), vaadallâhullezîne âmenû ve
amilûs sâlihâti minhum magfiraten ve ecren azîmâ.


34. Rabbi Neccini Min külli belaiddünya ve belail ahireti, vel
emradzi ve aafeti, ve euzubike min fitnettid Deccal ve
havaaassike, ve euzubike en yahdzrun. (10 Defa)
35. Neccini Duasi 2 (Günde 1 Defa)


Neccini Duasi 2 Budur

Rabbi neccini min külli belliyyetin ve aafetin, ve ğussetin, ve
aahetin, ve mihnetin, ve zelzeletin, ve şiddetin, ve ihanetin, ve
zilletin, ve galebetin, ve gılletin, ve cuuin, ve ateşin, ve fagrin,
ve feagatin, ve dziygin, ve fitnetin, ve vebaain, ve belaain, ve
ğaragin, ve hargın, ve bergın, ve sargın, ve harrin, ve berdin, ve
nehbin, ve ğayin, ve dzalalin, ve dzaaletin, ve heemmetin, ve
zelelin, ve hataya, ve hemmin, ve ğammin, ve meshin, ve
hasfin, ve gazfin, ve halletin, ve ılletin, ve meradzin, ve
cunuunin, ve cüzaamin, ve berasin, ve faalecin, ve baasurin, ve
selesin, ve nagsin, ve heleketin, ve gadzihatin, ve gabihatin,
fiddareyne inneke la tuhliful miad.
Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil
muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike
ya erhamerrahimiyn.


36. VEDFEA DUASI (Def eyle Duasi) (Günde 1 Defa)
TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

VEDFEA DUASI (Def eyle Duasi) Budur

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim.
Allahümme vedfeana küfrel kafiriyn,
Allahümme vedfeana şirkel müşrikiyn,
Allahümme vedfeana nifakel münafikiyn,
Allahümme vedfeana hasedel hasidiyn,
Allahümme vedfeana fıskel fasıkıyn,
Allahümme vedfeana hıyanetel hainiyn,
Allahümme vedfeana kezibel kazibiyn,
Allahümme vedfeana ifsadel müfsidiyn,
Allahümme vedfeana israfel müsrifiyn,
Allahümme vedfeana adaavetel aduvviyn,
Allahümme vedfeana sihres sahiriyn,
Allahümme vedfeana neffasatil ukadiyn,
Allahümme vedfeana cürmel mücrimiyn,
Allahümme vedfeana zulmez zalimiyn,
Allahümme vedfeana vahşetel vahişiyn,
Allahümme vedfeana seyyietil müseyyi iyn,
Allahümme vedfeana hıyalil küllü mütehayyılliyn,
Allahümme vedfeana nazerel hainiyn,
Allahümme vedfeana keşfel kaşifiynes kaşifis seyyiiyn,
Allahümme vedfeana şematatiş şamitiyn,
Allahümme vedfeana amelil bahilliyn
Allahümme vedfeana gafelel gafiliyn
Allahümme vedfeana amelil yüraun
Allahümme vedfeana acelel küllü muacciliyn
Allahümme vedfeana tecavezel mütecaviziyn
Allahümme vedfeana deccal ve havaasike ve euzubike en yahdzurun.
Allahümme vedfeana şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike en
yahdzurun. Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli
valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena
birhametike ya erhamerrahimiyn.

37. “Allahümme Ente Rabbi La ilahe illa ente halakteni, ve ene abdüke, fağfirli zünubi, feinneke la yağfiruzzunube illa ent.”
(10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
38. „Ya Evvelu ,Ya Ahiru, Ya Zahiru, Ya Batinu“ (10 Defa)
39. „Ya Hayyul Kaayum“ (10 Defa)
40. „Ya Eahdü Ya Samedu“ (10 Defa)
41. „Ya Muhyi, Ya mümitu“ (10 Defa)
42. „Ya mü minu, Ya müheyminu, Ya muiydu“ (10 Defa)
43. „ Ya Raşidu Ya Saburu“ (10 Defa)
44. „ Ya Baai*sü,Ya Baaki“ (10 Defa)
45. „Razzakul Kerim“ (10 Defa)
46. „Melikul Adlil Yakin“ (10 Defa)
47. „Azizul Hakim“ (10 Defa)
48. „Azizun Züntikam“ (10 Defa)
49. „Settarul Kerim“ (10 Defa)
50. „Şefikul halim“ (10 Defa)
51. „Ya Halim, Ya Selim“ (10 Defa)
52. „Ya Mecidi,Ya Vedudu“(10 Defa)
53. „Raufurrahim“ (10 Defa)
54. „Rahmanur Rahim“ (10 Defa)
55. „Aalimul gaybi veş şehadeh“ (10 Defa)
56. „Zül Kuvvetil Metiyn“ (10 Defa)
57. „Ya Hadi, Ya Mehdi“ (10 Defa)
58. „Ya Hasibu, Ya muhasibu“ (10 Defa)
59. „Ya habiru, Ya muhabiru“ (10 Defa)
60. „ Ya Haafizu, Ya Muhafizu“ (10 Defa)
61. "Vallâhu hayrun hâfizen ve huve erhamur râhimîn."(10 Defa)
62. „Euzü bi kelimatillahit-taammati min şerri ma halag.“ (3 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
63. „Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim.“ (3 Defa)
64. „Halakal insâne min salsâlin kel fahhâr,Ve halakal cânne min mâricin min nâr,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

65. „Yâ ma'şeral cinni vel insi inisteta'tum en tenfuzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfuzû, lâ tenfuzûne illâ bi sultân ,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
66. „Lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânnun ,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
67. „Mudhâmmetân, Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“(1 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
68. "Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
55. “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü yühyî ve yümîtu ve hüve hayyün lâ yemûtu biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr” (10 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
69. ihlas Suresi (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

70. Fatiha Suresi (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

71. "Subhanallahivebihamdihi, Subhanallahilaziym, Estağfirullah." (33 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA ONLU KADRANDA GiDiP GELEREK
72. „Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’allî min ledunke sultânen nasîrâ.“ (10 Defa)
73. „Rabbişrah lî sadrî, Ve yessir lî emrî, Vahlul ukdeten min
lisânî,Yefkahû kavlî, Rabbi Zidnî İlmen Ve Fehmen Ve Elhıkni
Bissalihin.“ (10 Defa)
74. „Rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve sebbit akdâmenâ vensurnâ
ale'l-kavmi'l-kâfirîn.“ (10 Defa)
BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA DEVAM EDEREKDEN
75. „Gul(il) Allahümme malikel mülki tü'til mülke men teşaü ve tenziul
mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşaü
bi yedikel hayr, inneke ala külli şey'in kadir. Tulicül leyle fin
nehari ve tulicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel
meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü
bi ğayri hısab.“(3 Defa)
76. „innel hasenât, yüzhibnes seyyiât“ (7 Defa)
77. „Ve kul rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ.“ (10 Defa)
78. „Rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeten.“ (10 Defa)
79. „Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn.“ (10 Defa)
80. „Hasbiyallah“ (10 Defa)
81. „Hasbiyallahu tevekkeltü alallah“ (10 Defa)
82. „Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi
tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.“ (10 Defa)
83. „Rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ.“ (10 Defa)
84. Amenerrasulü Duası (1 Defa)

Amenerrasulü Duası Budur

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmanirrahim.

Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn,
kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih, lâ
nuferriku beyne ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ
gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.Lâ yukellifullâhu nefsen illâ
vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ
tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ
ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ
tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih, va’fu annâ, vagfir lenâ,
verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.
(Miracda Peygamberimize Hediye Edilen Bakara Suresinin 285 - 286 Son Ayetleridir)

85. „Feinne meal usri yusrân,İnne meal usri yusrâ.“ (10 Defa)
(10 Defa) olunca „Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.“ Denilir.
86 . İnşirah Suresi (1 Defa)

İnşirah Suresi Budur

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmanirrahim.
E lem neşrah leke sadrek. Ve veda‘ nâ
anke vizrek. Ellezî enkadza zahrek. Ve refa’nâ leke zikrek. Fe inne maal usri yusra. İnne maal usri yusrâ. Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.

Burada Sadece 1. SINIFLAR 40 Gün "iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn" (21 Defa)
Not : Daha önce çekmeden atlamış olanlarda, sadece 40 Gün "iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn" zikrini herhangi bir sınıfta (21 Defa) okurlar

87. „İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.“ (10 Defa)
88. „İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn.“ (10 Defa) ve (10 Defa) den sonrada “Fe subhânellezî bi
yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn.“ denilir 1defa.
89. „Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten vegınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.“ (10 Defa)
90. „Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme yekumü'lhisâb.“ (10 Defa)
91. "Allâhumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed.
Kemâ salleyte alâ seyyidina ibrâhîme ve alâ âli seyyidina ibrâhîme inneke hamîdun
mecîd" (3 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

92. "Allâhumme bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed.
Kemâ bârakte alâ seyyidina ibrahîme ve alâ âli seyyidina ibrâhîme inneke hamîdun
mecîd" (3 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

93. „Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ minledunke rahmeh, inneke entel vehhâb. Rabbenâ inneke câmiunnâsi li yevmin lâ raybe fîh, innallâhe lâ yuhliful mîâd.“
(4 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA SAG ONLU KADRANI GECiP DEVAM EDEREKDEN
94. „Rabbinsurnî bima kezzebûn.”(10 Defa)
95. “İhdina's-sırat'al-mustegîm.” (10 Defa) sonra (1 Defa da)
“Sıratallezîne en'amte aleyhim ğayr'il-meğzûbi aleyhim veleddâllîn."
96. “Ente veliyyuna feğfir lena ve'rhemna ve ente hayr'ul-ğafirîn.” (10 Defa)
97. „Ha mim“ (10 Defa)
98. „ Kef He Ye Ayn Sad Kifayetüna, Ha mim Ayn sin Kaf
Himayetüne, Feseyekfikehümullahuvehüvessemiulaliym, Fesey
ekfikehümullahuvehüvessemiulaliym, Feseyekfikehümullahuve
hüvessemiulaliym.“ (10 Defa)

99. „Elif La Mim“ (10 Defa)
100. „Elif La mim Ra“ (10 Defa)
101. „Ya Sin“ (10 Defa)
102. „ Ta Sin“ (10 Defa)
103. „Ta Sin Mim“ (10 Defa)
104. „ Ta Ha“ (10 Defa)
105. „ Sad“ (10 Defa)
106. „Nun“ (10 Defa)
107. "Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû."
Ey Rabbim, Beni ve Eşimi ve Evladlarımı, Ana Babamı, Mehdi ve Cemaatini, Sevenlerimi, Sevdiklerimi, Raşidi Tarikatına şimdiye kadar intisab etmiş olanları, ve şu andan itibaren Kıyametin Sabahına kadar intisab edecek olanları, yeryüzünde ve kainatta ve bedenlerimizdeki fitne ve fücurun ve küfrün ve kafirliğin sebebi kılma. Amiyn, (1 Defa)

108. Amentü Duası (1 Defa)

Amentü Duası Budur

Amentü billahi ve melâiketihi,
ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina'llâhi teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l mevtu Haggun,
Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü,
Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü,
Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü,
109. „Allahümme inni üridü en üceddidenlil imane vennikaha tecdiden bi-kavli lailahe illallah Muhammedün resulullah.“ (3 Defa)
110. „Radziytü billahi Rabben, ve bil-İslami diynen. Vebi Muhammedin (sallallahü teala aleyhi ve selleme) Nebiyyan ve Rasülen“ (1 Defa)
111. „Ya mukallibel kulub, Sebbit Kulubena ala dinike.“ (3 Defa)
112. “Vehüvel aliyyul azimu zülcelali Sübhanallah“ veya „Zülcelali Sübhanallah“ (1 Defa)
113. „Subhanallah“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

o on tane bir siyah ve bir beyazli on boncuklu mevsimine göre iki renkli kadranin oldugu yere gelince, siyah boncukda "Subhanallahi vebihamdihi." beyaza gelince "Subhanallahil Aziym" diye zikredilir

114. „Sübhanelbaki Daimen Elhamdülillah“ veya „Zül Kuvveti Elhamdülillah“ (1 Defa)

115. „Elhamdülillah“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

 

Artik tesbih modelimiz bu şekilde olan abaküs tesbih olacak, ve her sinif bu tesbihden kullanacak, ve mevsimine göre, renk farkli olacak, fakat bunda siyah ve beyaz tanimlamasi daha kolay oldugu icin, zemheri tesbihini örnek olarak aldim, ve zikirimizin sonundaki "100 elhamdülillah" cekilirken,
Abaküs tesbihde soldan saga cekipde en son sagdaki onlu iki renkli kadrana gelince tesbihin yönü vardir, sagi solu, solundan başlayip, yani o resimde görülen, 10 tane bir siyah, bir beyaz boncuk olan taraf, sag taraf. ve diger düz taraf, sol taraf. ve soldan saga dogru cekilmeye başlanir o zikirde ve sonunda o on tane bir siyah ve bir beyazli on boncuklu mevsimine göre iki renkli kadranin oldugu yere gelince, siyah boncukda "vermediklerine hamdederim Allahim." beyaza gelince "verdiklerine hamd ederim Allahim" diye hamdedilir . 5 birinden 5 de birinden on defaya tamamlanir.

116. „ Rabbül Alemine Teala Şanühü Allahuekber“ veya „Zül Kudreti Allahuekber“ (1 Defa)
117. „Allahuekber“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

o on tane bir siyah ve bir beyazli on boncuklu mevsimine göre iki renkli kadranin oldugu yere gelince, siyah boncukda "Batinina Allahuekber." beyaza gelince "Zahirine Allahuekber" diye zikredilir ve 5 birinden 5 de birinden on defaya tamamlanir.

118. „Rabbi inneke afuvvün, tuhibbul afve Fağfuanni“ (1 Defa)

119. „Estağfirullah“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

Abaküs tesbihde soldan saga cekipde en son sagdaki onlu ikirenkli kadrana gelince

100 estagfirullah zikrine gelince, yine soldan saga cekilir, ve o son onluya gelince, siyah boncukda "gizli günahima tövbe ya rabbi" diye tövbe istigfar edilir, beyaz boncuga gecincede "aşikara ve acik işledigim günahima tövbe ederim ya rabbi." diye istigfar edilir. veya "bilerek işledigim günahima tövbe" digerindede "bilmeden işledigim günahima tövbe." ederim ya rabbi diye istigfar edilir.veya "gecmişde işledigim günahlarima tövbe" digerindede "gelecekdeki günahlarima tövbe." ederim ya rabbi diye.5 birinden 5 de birinden on defaya tamamlanir.

120 . "Allâhumme salli alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed.” (100 Defa)

ve o son onluya gelince, siyah boncukda "Allâhumme salli alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed" diye tövbe istigfar edilir, beyaz boncuga gecincede "Allâhumme barek alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed." diye salavat edilir.


TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

121. "Allâhumme salli alâ Seyyidina Mehdi ve alâ âli seyyidina Mehdi.” (33 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

122. 100 Defa „La ilahe illallah“ ve 100 oluncada TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

„Muhammedun Rasulallah“ denilir.

123. Yazları 666 defa „Allah“ zikiri, Kışları 66 defa „Allah” zikri çekilir. TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

Dikkat: „21 Haziran“ a kadar “666”cekilir, gün döndükten sonra yani „21 Haziran“ dan sonra.“ 21 Aralik“ a kadar sadece “66”cekilir.“ 21
Aralik“dan sonra ise Tekrar „666“cekilmeye başlanır, taaki “21 Haziran” a kadar.

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim

Rabbi kad âteytenî minel mulki ve allemtenî min te’vîlil ehâdîs(ehâdîsi), fâtıras semâvâti vel ardı ente veliyyî fîd dunyâ vel âhırati, teveffenî muslimen ve elhıknî bis sâlihîn

Meali :

Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı müslüman olarak al ve beni iyilere kat.”

(Sadakallahul Aziym YUSUF Suresi 101. ayet)

124. "Ya Rabbi Bana mülk verdin ve bana olaylarin tevilini ögrettin,sen benim dünyada ve ahirette velimsin dostumsun, rabbim bana misyonumu müslüman olarak tamamlat ve beni salihler arsina kat" (YUSUF Suresi 101. Ayet) (3 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
Dikkat : Bu Yukardaki zikiri Ölüm hikmetini veya acısını hafifce tadınca okumayi bırakılır, yani ölmek nasil bişeydir ögrenince bırakılır, ve ömrün hitamında artık bu kadar ömür yeter dediginiz vakit, okumaya devam edilirki, salih bir mümin olarak hak tecelli etsin, ve bekaya göcüş gerçekleşmiş olsun yani.
zikrin arapcasi:"Rabbi kad âteytenî minel mulki ve allemtenî min te’vîlil ehâdîs, fâtıras semâvâti vel ardı ente veliyyî fîd dunyâ vel âhırati, teveffenî muslimen ve elhıknî bis sâlihîn." (3 Defa)
125. "Ennel ardza yerisuhu ibadiyessalihun" (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
126. „Rabbi inneke semîud duâi.“ (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
127. „Tekabbel minna inneke entes semiul Aliym.“ (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
128. "Adede ma vesiahu ilmullah" (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

---oOo---

Bu Zikirler Günde bir Defa Sabah Namazindan sonra çekilir.
Eğer Sabah çekip bitirdiysek güzel, amma ikindiden sonra sabaha kadar zamaniniz varsa, ve o zaman çekebeilcek isek, o zaman „istiaze Duası El Evvel“ yerine „istiaze Duası El Ahir“ Okunur.

istiaze Duası El Ahir Budur

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA


Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil kafiriyn,

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil müşrikiyn,

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil münafikiyn,

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil hasidiyn,

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil fasıkıyn,

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil hainiyn,

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil kazibiyn,

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil müfsidiyn,

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil müsrifiyn,

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil aduvviyn,

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil sahiriyn,

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil neffasatil ukadiyn,

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil mücrimiyn,

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil zalimiyn,

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmilvahişiyn,

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna ales seyyietil müseyyi iyn,

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel hıyalil küllü mütehayyılliyn,

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alen nazerel hainiyn,

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn,

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmiş şematatiş şamitiyn,

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil amelil bahilliyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil gafelel gafiliyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil amelil yüraun

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel acelel küllü muacciliyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil tecavezel mütecaviziyn

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmid deccal ve havaasike ve euzubike en yahdzurun.

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike en

yahdzurun. Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli

valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena

birhametike ya erhamerrahimiyn. Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

Bu Dualarin okuma süresini 2 Saat ile 1,5 Saat Arasina düşürebilenler her gün „Silsileyi Kasr“a Fatiha Ismarlarlar.

Silsileyi Kasr Budur

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA ONLU KADRANDA

1.) 7 Fatiha 13 ihlas okunur ve Mehdiye ve Ehline Ashabina ve Cemaatine, Sevdiklerine, Sevenlerine Hediye Edilir.

2.) Bu Tarikatin Piirinin Ruhaniyetine 3 ihlas 1 Fatiha

3.) Okuyan kimse Kendi Ruhaniyetine 13 ihlas 7 Fatiha

4.) Evliysek Çocuklarimiz varsa herbirine kücükden büyüge dogru 3 ihlas 1 Fatiha

5.) Eşimize Hanımımıza 3 ihlas 1 Fatiha

6.) Kücükden büyüge dogru Kardeşlerimize 3 ihlas 1 Fatiha (sadece hayatta olan kardeşlerimize okunur)

7.) Annemize 3 ihlas 1 Fatiha

8.) Babamiza 3 ihlas 1 Fatiha

9.) Babannemize 3 ihlas 1 Fatiha (zamanimiz yoksa okunmaz)

10.) Babamizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha(zamanimiz yoksa okunmaz)

11.) Aneannemize 3 ihlas 1 Fatiha(zamanimiz yoksa okunmaz)

12.) Annemizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha(zamanimiz yoksa okunmaz)

13.) Hz. Hüseyin Efendimize 3 ihlas 1 Fatiha

14.) Hz. Ali Efendimize 3 ihlas 1 Fatiha

15.) Peygemberimiz Muhammed Mustafa icin 13 ihlas 7 Fatiha


Bu Dualarin okuma süresini 1,5 Saat ile 1 Saat Arasina düşürebilenler her gün „Silsileyi Kasr“ okumayi birakir “Silsileyi Kebir” e Fatiha Ismarlarlar.

Silsileyi Kebir Budur


TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA ONLU KADRANDA

1.) 7 Fatiha 13 ihlas okunur ve Mehdiye ve Ehline Ashabina ve Cemaatine, Sevdiklerine, Sevenlerine Hediye Edilir.

2.) Bu Tarikatin Piirinin Ruhaniyetine 3 ihlas 1 Fatiha

3.) Okuyan kimse Kendi Ruhaniyetine 13 ihlas 7 Fatiha

4.) Evliysek Çocuklarimiz varsa herbirine kücükden büyüge dogru 3 ihlas 1 Fatiha

5.) Eşimize Hanımımıza 3 ihlas 1 Fatiha

6.) Kücükden büyüge dogru Kardeşlerimize 3 ihlas 1 Fatiha (sadece hayatta olan kardeşlerimize okunur)

7.) Annemize 3 ihlas 1 Fatiha

8.) Babamiza 3 ihlas 1 Fatiha

9.) Babannemize 3 ihlas 1 Fatiha

10.) Babamizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha

11.) Aneannemize 3 ihlas 1 Fatiha

12.) Annemizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha

13.) Ali Zeynel Abidin 3 ihlas 1 Fatiha

14.) Seyyidatina Zeynep 3 ihlas 1 Fatiha

15.) Hz. Hüseyin 13 ihlas 7 Fatiha

16.) Hz. Hasan 3 ihlas 1 Fatiha

17.) Hz. Fatimatüz Zehra 3 ihlas 1 Fatiha

18.) Hz. Ali Efendimize 13 ihlas 7 Fatiha

19.) Hz. Osman 3 ihlas 1 Fatiha

20.) Hz. Ömer 3 ihlas 1 Fatiha

21.) Hz. Ebu Bekr 3 ihlas 1 Fatiha

22.1.) 13 ihlas 7 fatiha yi da şu Niyetle "Ya Rabbi, maddelerden, bitkilerden, hayvanlardan, insanlardan, cinlerden, meleklerden, güneşlerden,
aylardan, gezegenlerden, ve diger yarrattigin şeylerden, şimdiye kadar Raşidi Tarikatina intisab etmiş olanlarin ruh ve ruhaniyetine, ve şu andan itibaren de kiyamete kadar intisab edecek olanlarin ruhaniyetine hediye ettim." denilerek bu bereket artan bir şekilde devam ettirilir.

22.2.) Hz. Halimeyi Sadiye 3 ihlas 1 Fatiha

22.) Peygemberimiz Muhammed Mustafa icin 13 ihlas 7 Fatiha

23.) Hz.Süleyman 3 ihlas 1 Fatiha

24.) Hz. Hacer 3 ihlas 1 Fatiha

25.) Hz. Yahya 3 ihlas 1 Fatiha

26.) Hz. Yunus 3 ihlas 1 Fatiha

27.) Hz. Mikail 13 ihlas 7 Fatiha

Dikkat: 25. -26. -27. - ye sadece Cumalari okunur

Senede 1 Defada “Silsileyi Üla” ya Fatiha Ismarlarlar.


“Silsileyi Üla” yi Tespit Etmek icin


“Silsileyi Üla” yi Tespit Etmek icin Ailecek bir yerde Toplanilir.

1Kalem ve kağıt alıp yazmaya başlanir.

Evimizin Sag Tarafina dogru gidince en yakindaki “ Hasan veya Hüseyin”
den kim varsa o Hasansa bizim üst kolumuz peygamberimizin “şerifler”
kolundaniz ve birinci isim o yazilir, Hüseyinse seyidlerdeniz, sonra
saga veya sol tarafda Hüseyin aranir en yakin hüseyin sagdami soldami ve
bunlarin akrabalik dereceleri, Annemiz tarafindansa Anne tarafindan o
kola bagliyiz, Baba tarafindan akrabimiz iseler Baba tarafindan o kola
bagliyiz demekdir. Ve böylce ilk yön tespit edilmiş olur. Sonra evimizin
arka tarafina dogru ilk peygamber isimli kimse kimdir, hangi
peygamberin kolundaniz o tespit edilir ve o isim yazilir,

Liste böylece şöyle olmalidir ilk önce evimizin sol tarafina dogru
annemiz tarafindan akrabimiz olan en yakin eve, uzaga dogru devam edilir
hatta bu başka şehire kadar olabilir “Hasan, Hüseyin, Fatma, Ali,
Osman, Ömer, Bekir, Ayşe, Hatice, Zeynep” aranir, ve ashabin
isimlerinden olan kimseler olabilir, amma bu kimseler sadece anne
tarafindan dedemizin babasina kadar akraba olanlar olcak. Sonra sag
tarafa dogru ayni işlem saga dogru bu sefer baba tarafindan akrabalar
yazilir. Sonra evimizin arkasindaki komşularimizdan başlayip arkadan
sagdan sola dogru gidip sonra tekrar bize dönüp glecek bir daire halinde
bütün akraba olan olmayan tanidigimiz peygamber isimli tanidiklarimizin
isimleri not edilir. İlk önce direk arkaya dogru düz cizgi gidilir iki
tane ayni isim olanlar ilk yakindaki ele alinir, ikinci ayni isme
varinca ordan artik sola dogru dönme noktasina geldigimizi bildirir, bu
sadace yaşadigimiz köy veya şehir icinde tespit edilir dişari cikilmaz
yani peygamber isimlilerde.

Bu not etiklerimiz de cift isimliler en yakin komşumuz olanlar ele alinarak düzletilir, ve bu bizim “silsileyi ÜLA” mizdir.

Vaktin müsait oldugu bir zamanda, senede bir defa bu silsileye 3 ihlas 1 fatiha veya 3 fatiha 7 ihlas hediye edilir.

“Hizbül Kebir” i “Yaz ve ilkbahar” mevsiminde sabahleyin ikindiye kadar okur. ikindiden sonra “Hizbül Kasr” veya “Hizbül S-Kasr” okur.

Kış ve sonbahar mevsiminde tersini yapar sabah “Hizbül Kasr” veya “Hizbül S-Kasr” okur ikindiden sonrada “Hizbül Kebir” i okur.

Hizbül Kebir Nedir: Yukarda yazdigimiz kirmizi ile yazili 1 ile 128 (1 den 128 e kadar 128 dahil) Rakamli dualarin tamami.

Hizbül Kasr Nedir: 1 ile 21 (1 den 21 e kadar 21 dahil) ve sonunada 126 ve 127 ve 128 Rakamli dualarin Tamami.

Hizbul S-Kasr Nedir: Hizbul kasr okuyanlarda zamandan tasarruf etmek icin istiaze duasi dışındaki bütün zikirler gerekirse sadece (10 ar Defa okunur ve 10 lu okunanlarda sadece 3 defa okunarak Hizbul S-Kasr olur.

 

 ###########################################

!!!DiKKAT!!!

#####################

Mevsim Tesbihi çekme makamına çıkarılmış sofilere o makam manen ilham
yoluyla bildirilir ve günlük zikrini baştan 23 e kadar yani Es elüke
Duasına kadar 23 dahil okuduktan hemen sonra

Yağmur veya kar yağması için:

Ağzının genişliği, Dibinin Derinliğinden, Geniş Olan Bir Tasdan, Yazları , ilkbaharları ve sonbaharları saf berrak soğuk 3 yudum su içer, Sonbahar ve Kışları süt içer, Herzaman hergün değil, sadece ona içmesi için ilham geldiği günler içer, Tasın ağzında herzaman 1Parmak boşluk bırakılır. Su içerken 4/4 saf sade menba suyu kat, Süt içerken 3/4 Süt 1/4 Soğuk Saf Su ve yeterince Şeker, ve 1 mini damla mis Kat öyle iç.

Güneş doğması için:

ilham geldiği günler zikrin tamami okunup bitirilesiye ve zikir bittikden 45 dakika sonrasına kadar mecbur olmadıkca su, süt, cay,… benzeri içecek içilmez, ve zikrin harareti ile icimizdeki kainatin ısınması ve güneşimizin doğması sağlanır.

Tas: küçük komposto, sütlaç tası veya ayetel kürsi yazılı zemzem tası.

Su veya Süt : Vücut sıcaklığından soğuk olacak.

ETiKETLER :

_______________________________

Raşid'in Zikir Evradi, Online Okumak icin, Text Halinde,Tariqatı Raşidi,Raşidi Yolu, Raşidi Tarikatı,Raşidi Tarikatı Zikirleri, günlük zikirleri,Raşidi Tarikatı günlük zikirleri,Raşidi Tarikatı virdi,1trk.net, afyonlu, ahirzaman, ahirzaman dualari, ahirzaman zikirleri, araboglu leblebi, basagacli, Allah,Peygamber,islam,islamic,dini,islamisches,gebet,karoglan gebet,Muhammed,Hz muhammed,S.A.V,aleyhisselam,mehdi aleyhisselam,kiyamet,mustafa islamoglu,Nihat hatipoglu,mustafa hoca,mustafa karatas hoca,osman nuri topbas,ihlas,muhsin,salih,salih kullar,mümin,israil,amerika,usa,rihanna,jenifer,lopez,shakira,beyonce,demet akalin,hande yener,gülsen,gülden mutlu,ebru gündes,ferhat göceer,cüneyt arkin,fatma girik,erol köse,sacit aslan,tayyip erdogan,akp,chp,mhp,atatürk,cumhuriyet,türk,milli,tc,Türkiye,Türkye bayragi,Tc Bayrak,albayrak,bayrak buttonlari,png resim,bayn resimi,flatcast radyo,flatst radyo tema,fcp,png cicek,dini bilgi,fikih, namaz oruc,hac,kabe,mekke,medine,arafat,bayram,ramazan,kurban,kandil,e-kart,cumaniz mübarek olsun,,Başağaçlı Raşit Tunca, başkan elibol, bedava indir, ÇIKDI, Dua, dualar, E-kitap, efsane1turk.net, elibol, elibollar, En Güzel, en güzel Dualar, forceturk.de, hadislerdeki dualar, hakkalyakin.com, Hemen indir, hizbül kasr, hizbül kebir, hizbül S-kasr, Hızır, kadioglu, karoglan hoca, karoglan.com, karoglan.org, kurandaki dualar, mehdi, mehdiyil müntezar, mevsim tesbihi, mevsim zikri, orucoglu termal risort, raşid, Rasid Tunca, RAŞiD'iN, rasidi tarikati, rasit, rasit tunca, rasittunca.com, rasittunca.net, rasittunca.org, Sandıklı, sandikli hüdayi kaplicalari, Sandıklılı, tunca, V-PRO8-3, V260620160913_3, yaşar saylık, yolkonak dinlenme tesisleri, ZiKiR EVRADI, zikir terkibi, Zikri Rasidi

--------------------------------------------------------------------------------------


Kaynaklar:

Kurani-i Kerimden bazi Ayetler veya Ayet bölümleri

Hadis-i Şeriflerden bazi pasajlar

Raşit Hocanin Kuran ve Hadislerin Işığında Tasnif Ettiği Bazi Dua Terkibleri

Karoglan Hoca - Başağaçlı Raşit Tunca

tarikati.rasittunca.com

Wikipedia

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.